REGULAMIN INTERNETOWEJ AGENCJI REKLAMOWEJ PakietyReklamowe.PL

I. Postanowienia Ogólne. Definicje.
II. Warunki współpracy z Przedsiębiorcami.
III. Warunki współpracy z Konsumentami.
IV. Własność intelektualna.
V. Postanowienia końcowe.
VI. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

I. Postanowienia ogólne / Definicje.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu Internetowej Agencji Reklamowej projektów graficznych, produktów poligraficznych oraz gadżetów reklamowych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
2. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: www.pakietyreklamowe.pl przez spółkę: BIURO SERWIS SP Z O O, z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 66/2, 56-400 Oleśnica, KRS 0000709654, REGON 369022205, NIP 9112025642 (zwanego dalej: „Sprzedawcą” lub „Agencją”), który jest właścicielem serwisu internetowego pakietyreklamowe.pl a także jego Administratorem.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jak również do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – czyli kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: „Konsumentami”), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej (zwanym dalej: „Przedsiębiorcami”). Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Internetowej Agencji Reklamowej www.pakietyreklamowe.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Klientami”.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Internetowej Agencji Reklamowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
5.
Internetowa Agencja Reklamowa obsługuje zamówienia na obszarze Unii Europejskiej.

Definicje

Agencja – Internetowa Agencja Reklamowa Serwis internetowy Sprzedawcy prowadzony pod adresem internetowym: www.pakietyreklamowe.pl, należąca do spółki Biuro Serwis Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 66/2, 56-400 Oleśnica, KRS 0000709654, REGON 369022205, NIP 9112025642
Akceptacja Projektu
– ostateczne potwierdzenie/zaakceptowanie przez Klienta zgodności treści [merytoryka] projektu i kompozycji/układu projektu graficznego
Akceptacja Wizualizacji – ostateczne potwierdzenie/zaakceptowanie przez Klienta wizualizacji produktu przed produkcją, np. z naniesionym logo Klienta na parasolu
Brief Reklamowy – zestaw pytań dotyczących zamówionego Projektu Graficznego, ułatwiający określenie potrzeb Klienta względem zamawianych reklam
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Internetowej Agencji Reklamowej umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Internetowej Agencji Reklamowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Gadżety reklamowe – materiały reklamowe oferowane przez Internetową Agencję Reklamową, w postaci nadruków na różnych produktach lub materiały drukowane
Internetowa Agencja Reklamowa – internetowa agencja reklamowa Sprzedawcy prowadzona pod adresem internetowym: www.pakietyreklamowe.pl
Klient – (A) konsument; (B) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (C) osoba prawna; (D) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczony hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane oraz informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach.
Pakiet reklamowy – zestaw Produktów reklamowych lub materiałów wizerunkowych z oferty Internetowej Agencji Reklamowej
Pliki graficzne – projekt przygotowany przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta. Projekt powinien zostać przesłany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia poprzez opcję „Wgraj plik”.
Produkt – dostępna w Internetowej Agencji Reklamowej rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta lub na podstawie Projektu Graficznego zaprojektowanego przez Sprzedawcę i zaakceptowanego w ramach Akceptacji Plików.
Projekt Graficzny – opracowanie graficzne wykonane przez Agencję dla wybranego przez Klienta Produktu lub pakietu produktów
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Regulamin – niniejszy regulamin Internetowej Agencji Reklamowej Pakietyreklamowe.pl
Serwis internetowy – strona internetowa Sprzedawcy prowadzona pod adresem: www.pakietyreklamowe.pl
Specyfikacja produktu – właściwości Produktu dostępnego w Serwisie Internetowym Sprzedawcy, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
Sprzedawca – spółka BIURO SERWIS SP Z O O, z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 66/2, 56-400 Oleśnica, KRS 0000709654, REGON 369022205, NIP 9112025642
Termin realizacji – szacowany przez Sprzedawcę termin wykonania Produktu.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
Weryfikacja plików – sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności Plików Graficznych dostarczonych przez Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych,
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. Zasady współpracy z Przedsiębiorcami

1. Zasady korzystania z serwisu Internetowej Agencji Reklamowej

1.1. Korzystanie z Internetowej Agencji Reklamowej jest możliwe po założeniu konta i prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i ustaleniu indywidualnego loginu i hasła. Konto jest aktywne po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól, zaakceptowaniu Regulaminu a następnie kliknięciu przycisku Zarejestruj się.
Każdy Przedsiębiorca musi podać numer NIP firmy, który weryfikowany jest w Głównym Urzędzie Statystycznym.
1.2. Założenie konta w Internetowej Agencji Reklamowej PakietyReklamowe.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu Sprzedawcy.
1.3. Dla każdego założonego konta istnieje możliwość wprowadzenia zmian w zakładce Moje Konto (zmiana hasła, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu).
1.4. Możliwość założenia konta posiadają osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z serwisu internetowego zamierzają dokonać czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
1.5. Klient jest zobowiązany do korzystania z Internetowej Agencji Reklamowej PakietyReklamowe.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
1.6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
1.7. Internetowa Agencja Reklamowa zastrzega sobie prawo do decyzji o zmianie warunków współpracy dla klientów, którzy zawiesili działalność gospodarczą i mają nieaktywny nr NIP. Możliwość ponownego korzystania z konta istnieje wyłącznie za zgodą Internetowej Agencji Reklamowej.
1.8. Klient ma możliwość dezaktywacji konta poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@pakietyreklamowe.pl
1.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen zamieszczonych w Serwisie Internetowym w każdym czasie i bez uprzedzenia oraz do udzielania rabatów wg własnego uznania.
1.10. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT ze stawką zgodną z obowiązującymi przepisami. Klienci posiadający aktywny numer VAT UE mają możliwość otrzymania faktury z zerową stawką VAT. Warunkiem otrzymania takiej faktury jest wysyłka bezpośrednio od Sprzedawcy do państwa UE, za pośrednictwem kuriera współpracującego ze Sprzedawcą.
1.11. Dopuszcza się możliwość rejestracji Klientów posiadających firmy w państwach Unii Europejskiej.
1.12. Dla Klientów prowadzących firmy na terenie Unii Europejskiej istnieje możliwość otrzymania faktury w euro. Faktura jest przeliczana po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego jej wystawienie.
1.13. Sprzedawca wystawia fakturę w formie elektronicznej, a o jej gotowości informuje Klienta poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail.
1.14. W sytuacji kiedy Przedsiębiorca chce złożyć zamówienie jako Konsument, niezbędne jest zarejestrowanie nowego konta dla osoby prywatnej.

2. Warunki i procedura zawierania Umowy Sprzedaży.

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim założeniu przez Klienta konta oraz złożeniu zamówienia w Serwisie Internetowym Sprzedawcy.
2.2. Przedmiotem Umowy Sprzedaży są produkty – projekty graficzne, gadżety reklamowe i produkty poligraficzne dostępne w Serwisie Internetowym:
A. których parametry zostały określone przez Sprzedawcę i wybrane przez Klienta podczas składania zamówienia [w przypadku zamówień bez parametrów].
B. których parametry zostały określone [wybrane] przez Klienta podczas składania zamówienia [w przypadku produktów z różnymi parametrami zamówienia].
2.3. Każdy Produkt ma swoją cenę, która widoczna jest widoczna przy opisie każdego Produktu w serwisie internetowym Sprzedawcy i podana jest w złotych polskich w kwocie brutto.
2.4. Składanie zamówień odbywa się poprzez Serwis Internetowy. Ostatnimi etapami są potwierdzenie zakupu Produktu równoznaczne z akceptacją regulaminu, Akceptacja Projektu lub Akceptacja Wizualizacji. Zawarcie Umowy Sprzedaży nastąpi po przyjęciu pliku do produkcji.
2.5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres podany w trakcie rejestracji. Wiadomość zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia m.in. nazwę produktu i jego parametry, cenę netto, cenę brutto, sposób zapłaty oraz adres i sposób doręczenia. Parametry złożonego zamówienia dostępne są również w serwisie internetowym na koncie Klienta.
2.7. W przypadku kiedy Klient zamawia Opracowanie Graficzne, Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy [Opracowania Graficznego] po zaksięgowaniu płatności - na podstawie wystawionego dokumentu sprzedaży, faktury, faktury zaliczkowej lub faktury pro-forma i wypełnieniu Brief'u Reklamowego.
2.8. W przypadku kiedy Klient zamawia Gadżety Reklamowe, Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy [produkcji] po zaksięgowaniu płatności na podstawie wystawionego dokumentu sprzedaży, faktury, faktury zaliczkowej lub faktury pro-forma oraz otrzymaniu od Klienta Plików Graficznych do druku, Akceptacji Projektu [jeśli wykonywany był przez Agencję] lub po Akceptacji Wizualizacji.
2.9. Sprzedawca wykonuje produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży.
2.10. Sprzedawca ma prawo wymagać płatności w całości lub części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
2.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia różnych form płatności jak i ich zmiany w każdym czasie i bez uprzedzenia.
2.12. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
2.13. Zamówienie, do którego nie załączono prawidłowych plików do druku, a Sprzedawca nie otrzymał informacji o druku z przesłanych plików, jest anulowane po 14 dniach od jego wpłynięcia i nie skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży. W przypadku zapłacenia ceny, zamówienie zostanie anulowane zgodnie z punktem 2.12. niniejszego Regulaminu.
2.14. Klient może anulować opłacone zlecenie, jednak tylko do momentu:
A. akceptacji plików graficznych w przypadku zamówienia Gadżetów Reklamowych wykonywanych na podstawie Plików Graficznych dostarczonych przez Klienta.
B. wypełnieniu i dostarczeniu Brief'u Reklamowego na podstawie którego Agencja przygotowuje Projekty Graficzne reklam zgodnie z zamówionym Produktem/produktami
2.15.Klient, który opłacił anulowane zlecenie otrzyma zwrot środków pieniężnych, pomniejszonych o opłatę w wysokości 30 zł brutto z tytułu odstąpienia od zlecenia, stanowiącą koszty administracyjne, które musiała ponieść Internetowa Agencja Reklamowa w związku z anulowaniem zlecenia.
Sprzedawca wystawi adekwatne dokumenty na anulowane zlecenie. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty zwrotu do Sprzedawcy podpisanej korekty lub wystawionej noty.
2.16. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
2.17. Zawarcie Umowy Sprzedaży z Internetową Agencją Reklamową wiąże się z akceptacją otrzymywania faktur, dokumentów sprzedaży, not i faktur korygujących drogą elektroniczną.
2.18. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu w serwisie internetowym oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w zasobach systemu informatycznego Internetowej Agencji Reklamowej.
2.19. Komunikacja Sprzedawcy z Klientem odbywa się za pośrednictwem wiadomości umieszczonych na stronie internetowej, wiadomości e-mail, lub/i wiadomości SMS. Sprzedawca nie ma wpływu na skuteczność doręczania komunikatów.

3. Zamawianie i akceptacja projektów graficznych

3.1. Zamówienie Projektów Graficznych reklam w Internetowej Agencji Reklamowej odbywa się poprzez dodanie Produktu do „koszyka” co jednoznaczne jest ze złożeniem Zamówienia.
3.2. Odpowiedzialność za przygotowanie projektu do druku ponosi Sprzedawca.
3.3. Odpowiedzialność za zawartość merytoryczną i graficzną wykonanego przez Agencję Projektu Graficznego ponosi Klient.
3.4. Agencja ma 24h na udostępnienie Brief'a Reklamowego Klientowi na podstawie którego ustalany jest zakres kompozycji oraz cele reklamowe. Może to być w formie linku internetowego lub wiadomości e-mail.
3.5. Po wypełnieniu Brief'u Reklamowego Klient zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich materiałów informacyjnych które chce zawrzeć na wykonywanych Projektach Graficznych w tym tekstów w wersji edytowalnej [treści które mają być zawarte na projektach, np. opis firmy, menu, oferta itp.] oraz posiadanych grafik [np. zdjęcia produktów,zdjęcia dań, wykresy, logotypy do wykorzystania itp.].
3.6. Materiały informacyjne o których mowa w pkt. 4.5 Klient powinien dostarczyć tylko drogą e-mailową na adres: biuro@pakietyreklamowe.pl w tytule maila podając numer zamówienia lub nazwę firmy, której dotyczą materiały informacyjne opisane w mailu.
3.7. W przypadku kiedy Klient nie dostarczy materiałów informacyjnych o których mowa w pkt. 4.5 w ciągu 7 dni roboczych Sprzedawca może odstąpić od umowy, o czym poinformuje Klienta w stosownej wiadomości e-mail.
3.8. W zależności od wybranego Produktu, Sprzedawca przedstawia różne opcje/propozycje kompozycji Projektu Graficznego, na podstawie których Klient wybiera jeden – docelowy, na podstawie którego zostanie dokończony Projekt Graficzny. O ilości propozycji Sprzedawca informuje w opisie każdego Produktu.
3.9. Jeśli Klient nie dokonał wyboru Projektu Graficznego o którym mowa w pkt. 4.5., a chce aby dalej kontynuować prace nad nowymi Projektami Graficznymi swojej reklamy, powinien dokonać ponownego zakupu wybranego Produktu.
3.10 Jeśli Klient nie dokonał wyboru Projektu Graficznego o którym mowa w pkt. 4.5., i nie chce dalej kontynuować prac nad nowymi Projektami Graficznymi swojej reklamy – otrzymuje fakturę VAT lub inny dokument sprzedaży za wykonane do tej pory Projekty Graficzne. Klient nie może rościć sobie żadnych praw do wykonanych propozycji Projektów Graficznych których prawa autorskie leżą po stronie Sprzedawcy i nie może ich wykorzystać w żaden sposób.
3.11. Jeśli Klient dokonał wyboru Projektu Graficznego o którym mowa w pkt. 4.5., Agencja przystępuje do zakończenia prac nad kompozycją zamówionego Produktu a następnie przesyła Klientowi pliki z Projektem Graficznym do ostatecznej akceptacji.
3.12. Klient ma 4 dni robocze na dokładną weryfikację i Akceptację Projektu lub wskazanie korekt lub zmian w projekcie nie wpływających na zaakceptowaną kompozycję Projektu graficznego. Mogą to być zmiany merytoryczne [np. korekty tekstu] lub małe zmiany w grafice, nie wpływające na zaakceptowaną kompozycję Projektu graficznego [np. wymiana wybranego wcześniej zdjęcia]. O ilości korekt możliwych do wprowadzanie Sprzedawca informuje w opisie każdego Produktu.
3.13. Klient zobowiązany jest do przesłania korekt, w postaci listy - drogą e-mailową na adres: biuro@pakietyreklamowe.pl w tytule maila podając numer zamówienia lub nazwę firmy, której dotyczą korekty opisane w mailu.
3.14. Każda dodatkowa korekta wprowadzana w Projekcie Graficznym, poza opisanymi przy każdym Produkcie, płatna jest dodatkowo w wysokości 50 zł netto za każdą jedną zmianę/korektę. Ilość korekt określa Sprzedawca na podstawie otrzymanej od Klienta wiadomości e-mail.
3.15. Akceptacja Projektów Graficznych odbywa się drogą e-mailową. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail zawierającą w treści -maila m.in. nazwę produktu i nazwę pliku natomiast w załączeniu przesyła Projekty Graficzne do akceptacji.
Klient w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość [w systemie – odpowiedz nadawcy] wysyła e-maila zwrotnego ze wskazanym tekstem:”Akceptuję przesłane w załączeniu Projekty Graficzne”.
3.16. Ostateczna akceptacja Projektów Graficznych równoznaczna jest ze zleceniem realizacji/produkcji wybranych Produktów, jeśli w Pakiecie Reklamowym znajdują się Gadżety Reklamowe lub przygotowania paczki ZIP z wybranymi Projektami.
3.17. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji plików przed drukiem okaże się, że Projekty Graficzne wymagają wprowadzenia poprawek, Sprzedawca informuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu, o czas w którym Sprzedawca wprowadzi korekty do projektu.
3.18. W zależności od wybranego Produktu, Sprzedawca oferuje różne czasy realizacji Projektów Graficznych o których informuje w opisie każdego Produktu.
3.19. W zależności od wybranego Produktu, Sprzedawca oferuje różne ilości poprawek/korekt/zmian, które może wprowadzić do Projektów Graficznych o których informuje w opisie każdego Produktu.
3.20. Wprowadzanie poprawek/korekt/zmian nie może znaczącą wpływać na na całą, zaakceptowaną wcześniej kompozycję Projektu Graficznego [nie może przekroczyć 20% całej kompozycji].
3.21. Sprzedawca nie odpowiada za błędy programów graficznych.
3.22. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji opracowania Projektów Graficznych bez podania przyczyny, jednak nie dłużej niż o 7 dni roboczych.

4. Procedura weryfikacji plików graficznych

4.1. Weryfikacja plików przez Dział Graficzny dotyczy wyłącznie zamówień, dla których pliki graficzne zostały dostarczone przez Klienta.
4.2. Odpowiedzialność za przygotowanie projektu do druku ponosi Klient.
4.3. Weryfikacja pliku oznacza sprawdzenie projektu pod kątem technicznego przygotowania do druku przesłanych przez Klienta projektów.
4.4. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji plików okaże się, że pliki graficzne wymagają wprowadzenia poprawek, Sprzedawca informuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu, o czas w którym Klient dostarczy poprawnie przygotowany projekt.
4.5. W przypadku akceptacji następuje automatyczne przekazanie zamówienia do realizacji.
4.6. Sprzedawca nie odpowiada za materiały przesyłane do druku - w przypadku treści, które nie są zgodne z obowiązującym prawem może odmówić realizacji zlecenia.
4.7. Sprzedawca nie musi archiwizować plików przesyłanych do druku przez Klienta.
4.8. Sprzedawca nie odpowiada za błędy programów graficznych.

5.
Sposoby płatności za produkt.

5.1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym.
5.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów internetowych obsługujących płatności on-line. Informacje o systemach obsługujących płatności znajdują się w serwisie internetowym w zakładce Współpraca/Płatności. Sprzedawca ma prawo przyznać dodatkowe formy płatności.
5.3. Sprzedawca nie ma wpływu na opóźnienia wynikające z przekazywania środków z serwisów obsługujących płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą oraz automatyczne anulowanie zamówienia.

6. Koszty, sposoby i termin dostawy produktu. Terminy realizacji.

6.1. W przypadku Gadżetów Reklamowych doręczenie produktu do Klienta odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej, na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Możliwość zmiany adresu doręczenia istnieje do momentu ukończenia produkcji.
6.2. W przypadku Projektów Graficznych doręczenie produktu do Klienta odbywa się w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia lub na adres z którego Klient komunikował się z Agencją celem realizacji zamówienia i ostatecznej akceptacji Projektów Graficznych.
6.3. Doręczenie produktu do Klienta jest odpłatne, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Wszelkie obowiązujące informacje dotyczące kosztów wysyłki krajowej znajdują się w serwisie internetowym w zakładce Dostawa.
6.4. Wysyłka zagraniczna na terenie Unii Europejskiej jest odpłatna, liczona zgodnie z oddzielnym cennikiem przesyłanym Klientowi na podany podczas rejestracji adres e-mail.
6.5. Doręczenie zamówień Gadżetów Reklamowych odbywa się za pomocą firm kurierskich, chyba że strony postanowią inaczej. Zamówienia w zależności od gabarytów są wysyłane w paczkach lub na paletach.
6.6. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia. Sprzedawca może dochodzić roszczeń z tytułu nieodebrania zamówienia.
6.7. Doręczenie produktu przez firmę kurierską jest realizowane od 1 do 3 dni roboczych. Agencja nie ma wpływu na terminowość doręczenia paczek przez firmę kurierską.
6.8. Terminy realizacji zamówień są indywidualne, orientacyjne dla poszczególnych produktów i widnieją w serwisie internetowym Sprzedawcy.

7. Reklamacje.

7.1. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres: reklamacje@pakietyreklamowe.pl. Termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od doręczenia produktu. Formularz reklamacyjny powinien zawierać dokładny opis nieprawidłowości, roszczenie [rekompensata], jak również dokumentację wady w postaci zdjęć, jeżeli są one niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji.
7.2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na stopień złożoności zgłoszenia. Sprzedawca może wymagać udostępnienia części lub całości reklamowanego produktu zleconemu przez siebie kurierowi. Może również wymagać uzupełnienia dokumentacji lub opisu reklamacji. Klient ma obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty w terminie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych. Po tym czasie reklamacja zostanie uznana za niezasadną.
7.3. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca poinformuje, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta podczas rejestracji.
W przypadku reklamacji pozytywnej rekompensata wynika ze zgłoszonego wcześniej roszczenia. Sprzedawca ma prawo negocjować zawarte w reklamacji roszczenie.
W przypadku reklamacji negatywnej Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ponownym odesłaniem reklamowanego zamówienia.
Rozliczenie reklamacji może nastąpić poprzez zwrot całości lub części należności po otrzymaniu podpisanej korekty lub w formie rabatu. Sprzedawca wymaga wówczas zwrotu całości lub części reklamowanego nakładu.
7.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i zobowiązania związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi.
7.5. Klient zobowiązany jest przy odbiorze zamówienia zbadać przesyłkę, otworzyć jej zawartość przy kurierze (po wcześniejszym podpisaniu odbioru paczki). Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Reklamacja może zostać przyjęta do rozpatrzenia po dostarczeniu przez Klienta protokołu szkody, spisanego w obecności kuriera, z datą doręczenia produktu, z pełną informacją o stanie faktycznym paczki oraz zabezpieczeniach wewnątrz i na zewnątrz opakowania. Reklamację należy również uzupełnić dokumentacją w postaci zdjęć uszkodzonego produktu i opakowania.
Pełna dokumentacja zostaje przesłana do firmy kurierskiej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia wyniku reklamacji od odpowiedzi otrzymanej z firmy kurierskiej.
7.6. Klient ma prawo do odwołania się od decyzji w sprawie rozpatrzonej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

III. Zasady współpracy z Konsumentami

1. Zasady korzystania z serwisu Internetowej Agencji Reklamowej

1.1. Korzystanie z Internetowej Agencji Reklamowej jest możliwe po założeniu konta i prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i ustaleniu indywidualnego loginu i hasła. Konto jest aktywne po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól, zaakceptowaniu Regulaminu a następnie kliknięciu przycisku Zarejestruj się.
Każdy Przedsiębiorca musi podać numer NIP firmy, który weryfikowany jest w Głównym Urzędzie Statystycznym.
1.2. Założenie konta w Internetowej Agencji Reklamowej PakietyReklamowe.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu Sprzedawcy.
1.3. Dla każdego założonego konta istnieje możliwość wprowadzenia zmian w zakładce Moje Konto (zmiana hasła, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu).
1.4. Klient jest zobowiązany do korzystania z Internetowej Agencji Reklamowej PakietyReklamowe.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
1.5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
1.6. Klient ma możliwość dezaktywacji konta poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@pakietyreklamowe.pl
1.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen zamieszczonych w Serwisie Internetowym w każdym czasie i bez uprzedzenia oraz do udzielania rabatów wg własnego uznania.
1.8. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia stosowne dokumenty sprzedaży w formie elektronicznej.
1.9. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w formie elektronicznej, a o jej gotowości informuje Klienta poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail.
1.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen zamieszczonych w serwisie internetowym w każdym czasie i bez uprzedzenia oraz do udzielania rabatu wg własnego uznania.
1.11. W sytuacji kiedy Konsument chce złożyć zamówienie jako Przedsiębiorca, niezbędne jest zarejestrowanie nowego konta dla firmy.

2. Warunki i procedura zawierania Umowy Sprzedaży.

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim założeniu przez Klienta konta oraz złożeniu zamówienia w Serwisie Internetowym Sprzedawcy.
2.2. Przedmiotem Umowy Sprzedaży są produkty – projekty graficzne, gadżety reklamowe i produkty poligraficzne dostępne w Serwisie Internetowym:
A. których parametry zostały określone przez Sprzedawcę i wybrane przez Klienta podczas składania zamówienia [w przypadku zamówień bez parametrów].
B. których parametry zostały określone [wybrane] przez Klienta podczas składania zamówienia [w przypadku produktów z różnymi parametrami zamówienia].

2.3. Każdy Produkt ma swoją cenę, która widoczna jest widoczna przy opisie każdego Produktu w serwisie internetowym Sprzedawcy i podana jest w złotych polskich w kwocie brutto.
2.4. Składanie zamówień odbywa się poprzez Serwis Internetowy. Ostatnimi etapami są potwierdzenie zakupu Produktu równoznaczne z akceptacją regulaminu, Akceptacja Projektu lub Akceptacja Wizualizacji. Zawarcie Umowy Sprzedaży nastąpi po przyjęciu pliku do produkcji.
2.5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres podany w trakcie rejestracji. Wiadomość zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia m.in. nazwę produktu i jego parametry, cenę netto, cenę brutto, sposób zapłaty oraz adres i sposób doręczenia. Parametry złożonego zamówienia dostępne są również w serwisie internetowym na koncie Klienta.

2.6. W przypadku kiedy Klient zamawia Opracowanie Graficzne, Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy [Opracowania Graficznego] po zaksięgowaniu płatności - na podstawie wystawionego dokumentu sprzedaży, faktury, fi wypełnieniu Brief'u Reklamowego.
2.7. W przypadku kiedy Klient zamawia Gadżety Reklamowe, Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy [produkcji] po zaksięgowaniu płatności na podstawie wystawionego dokumentu sprzedaży, oraz po otrzymaniu od Klienta Plików Graficznych do druku i Akceptacji Projektu [jeśli wykonywany był przez Agencję] lub po Akceptacji Wizualizacji.
2.8. Sprzedawca wykonuje produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży.
2.9. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
2.10. Zamówienie, do którego nie załączono prawidłowych plików do druku, a Sprzedawca nie otrzymał informacji o druku z przesłanych plików, jest anulowane po 14 dniach od jego wpłynięcia i nie skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży. W przypadku zapłacenia ceny, zamówienie zostanie anulowane zgodnie z punktem 2.12. niniejszego Regulaminu.
2.11. Klient może anulować opłacone zlecenie, jednak tylko do momentu:
A. akceptacji plików graficznych w przypadku zamówienia Gadżetów Reklamowych wykonywanych na podstawie Plików Graficznych dostarczonych przez Klienta.
B. wypełnieniu i dostarczeniu Brief'u Reklamowego na podstawie którego Agencja przygotowuje Projekty Graficzne reklam zgodnie z zamówionym Produktem/produktami
2.12.Klient, który opłacił anulowane zlecenie otrzyma zwrot środków pieniężnych, pomniejszonych o opłatę w wysokości 30 zł brutto z tytułu odstąpienia od zlecenia, stanowiącą koszty administracyjne, które musiała ponieść Internetowa Agencja Reklamowa w związku z anulowaniem zlecenia.
Sprzedawca wystawi adekwatne dokumenty na anulowane zlecenie. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty zwrotu do Sprzedawcy podpisanej korekty lub wystawionej noty.
2.13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu w serwisie internetowym oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w zasobach systemu informatycznego Internetowej Agencji Reklamowej.
2.14. Komunikacja Sprzedawcy z Klientem odbywa się za pośrednictwem wiadomości umieszczonych na stronie internetowej, wiadomości e-mail, lub/i wiadomości SMS. Sprzedawca nie ma wpływu na skuteczność doręczania komunikatów.

3. Zamawianie i akceptacja projektów graficznych

3.1. Zamówienie Projektów Graficznych materiałów reklamowych w Internetowej Agencji Reklamowej odbywa się poprzez dodanie Produktu do „koszyka” co jednoznaczne jest ze złożeniem Zamówienia.
3.2. Odpowiedzialność za przygotowanie projektu do druku ponosi Sprzedawca.
3.3. Odpowiedzialność za zawartość merytoryczną i graficzną wykonanego przez Agencję Projektu Graficznego ponosi Klient.
3.4. Agencja ma 24h na udostępnienie Brief'a Reklamowego Klientowi na podstawie którego ustalany jest zakres kompozycji oraz cele reklamowe. Może to być w formie linku internetowego lub wiadomości e-mail.
3.5. Po wypełnieniu Brief'u Reklamowego Klient zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich materiałów informacyjnych które chce zawrzeć na wykonywanych Projektach Graficznych w tym tekstów w wersji edytowalnej [treści które mają być zawarte na projektach, np. opis firmy, menu, oferta itp.] oraz posiadanych grafik [np. zdjęcia produktów,zdjęcia dań, wykresy, logotypy do wykorzystania itp.].
3.6. Materiały informacyjne o których mowa w pkt. 4.5 Klient powinien dostarczyć tylko drogą e-mailową na adres: biuro@pakietyreklamowe.pl w tytule maila podając numer zamówienia lub nazwę firmy, której dotyczą materiały informacyjne opisane w mailu.
3.7. W przypadku kiedy Klient nie dostarczy materiałów informacyjnych o których mowa w pkt. 4.5 w ciągu 7 dni roboczych Sprzedawca może odstąpić od umowy, o czym poinformuje Klienta w stosownej wiadomości e-mail.
3.8. W zależności od wybranego Produktu, Sprzedawca przedstawia różne opcje/propozycje kompozycji Projektu Graficznego, na podstawie których Klient wybiera jeden – docelowy, na podstawie którego zostanie dokończony Projekt Graficzny. O ilości propozycji Sprzedawca informuje w opisie każdego Produktu.
3.9. Jeśli Klient nie dokonał wyboru Projektu Graficznego o którym mowa w pkt. 4.5., a chce aby dalej kontynuować prace nad nowymi Projektami Graficznymi swojej reklamy, powinien dokonać ponownego zakupu wybranego Produktu.
3.10 Jeśli Klient nie dokonał wyboru Projektu Graficznego o którym mowa w pkt. 4.5., i nie chce dalej kontynuować prac nad nowymi Projektami Graficznymi swojej reklamy – otrzymuje fakturę VAT lub inny dokument sprzedaży za wykonane do tej pory Projekty Graficzne. Klient nie może rościć sobie żadnych praw do wykonanych propozycji Projektów Graficznych których prawa autorskie leżą po stronie Sprzedawcy i nie może ich wykorzystać w żaden sposób.
3.11. Jeśli Klient dokonał wyboru Projektu Graficznego o którym mowa w pkt. 4.5., Agencja przystępuje do zakończenia prac nad kompozycją zamówionego Produktu a następnie przesyła Klientowi pliki z Projektem Graficznym do ostatecznej akceptacji.
3.12. Klient ma 4 dni robocze na dokładną weryfikację i Akceptację Projektu lub wskazanie korekt lub zmian w projekcie nie wpływających na zaakceptowaną kompozycję Projektu graficznego. Mogą to być zmiany merytoryczne [np. korekty tekstu] lub małe zmiany w grafice, nie wpływające na zaakceptowaną kompozycję Projektu graficznego [np. wymiana wybranego wcześniej zdjęcia]. O ilości korekt możliwych do wprowadzanie Sprzedawca informuje w opisie każdego Produktu.
3.13. Klient zobowiązany jest do przesłania korekt, w postaci listy - drogą e-mailową na adres: biuro@pakietyreklamowe.pl w tytule maila podając numer zamówienia lub nazwę firmy, której dotyczą korekty opisane w mailu.
3.14. Każda dodatkowa korekta wprowadzana w Projekcie Graficznym, poza opisanymi przy każdym Produkcie, płatna jest dodatkowo w wysokości 50 zł netto za każdą jedną zmianę/korektę. Ilość korekt określa Sprzedawca na podstawie otrzymanej od Klienta wiadomości e-mail.
3.15. Akceptacja Projektów Graficznych odbywa się drogą e-mailową. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail zawierającą w treści -maila m.in. nazwę produktu i nazwę pliku natomiast w załączeniu przesyła Projekty Graficzne do akceptacji.
Klient w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość [w systemie – odpowiedz nadawcy] wysyła e-maila zwrotnego ze wskazanym tekstem:”Akceptuję przesłane w załączeniu Projekty Graficzne”.
3.16. Ostateczna akceptacja Projektów Graficznych równoznaczna jest ze zleceniem realizacji/produkcji wybranych Produktów, jeśli w Pakiecie Reklamowym znajdują się Gadżety Reklamowe lub przygotowania paczki ZIP z wybranymi Projektami.
3.17. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji plików przed drukiem okaże się, że Projekty Graficzne wymagają wprowadzenia poprawek, Sprzedawca informuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu, o czas w którym Sprzedawca wprowadzi korekty do projektu.
3.18. W zależności od wybranego Produktu, Sprzedawca oferuje różne czasy realizacji Projektów Graficznych o których informuje w opisie każdego Produktu.
3.19. W zależności od wybranego Produktu, Sprzedawca oferuje różne ilości poprawek/korekt/zmian, które może wprowadzić do Projektów Graficznych o których informuje w opisie każdego Produktu.
3.20. Wprowadzanie poprawek/korekt/zmian nie może znaczącą wpływać na na całą, zaakceptowaną wcześniej kompozycję Projektu Graficznego [nie może przekroczyć 20% całej kompozycji].
3.21. Sprzedawca nie odpowiada za błędy programów graficznych.
3.22. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji opracowania Projektów Graficznych bez podania przyczyny, jednak nie dłużej niż o 7 dni roboczych.

4. Procedura weryfikacji plików graficznych

4.1. Weryfikacja plików przez Dział Graficzny dotyczy wyłącznie zamówień, dla których pliki graficzne zostały dostarczone przez Klienta.
4.2. Odpowiedzialność za przygotowanie projektu do druku ponosi Klient.
4.3. Weryfikacja pliku oznacza sprawdzenie projektu pod kątem technicznego przygotowania do druku przesłanych przez Klienta projektów.
4.4. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji plików okaże się, że pliki graficzne wymagają wprowadzenia poprawek, Sprzedawca informuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu, o czas w którym Klient dostarczy poprawnie przygotowany projekt.
4.5. W przypadku akceptacji następuje automatyczne przekazanie zamówienia do realizacji.
4.6. Sprzedawca nie odpowiada za materiały przesyłane do druku - w przypadku treści, które nie są zgodne z obowiązującym prawem może odmówić realizacji zlecenia.
4.7. Sprzedawca nie musi archiwizować plików przesyłanych do druku przez Klienta.
4.8. Sprzedawca nie odpowiada za błędy programów graficznych.

5. Sposoby płatności za produkt.

5.1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym.
5.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów internetowych obsługujących płatności on-line. Aktualnie dostępne systemy obsługujące płatności znajdują się w serwisie internetowym w zakładce Współpraca/Płatności.
5.3. Sprzedawca nie ma wpływu na opóźnienia wynikające z przekazywania środków z serwisów obsługujących płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą.

6. Koszty, sposoby i termin dostawy produktu. Terminy realizacji.

6.1. W przypadku Gadżetów Reklamowych doręczenie produktu do Klienta odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej, na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Możliwość zmiany adresu doręczenia istnieje do momentu ukończenia produkcji.
6.2. W przypadku Projektów Graficznych doręczenie produktu do Klienta odbywa się w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia lub na adres z którego Klient komunikował się z Agencją celem realizacji zamówienia i ostatecznej akceptacji Projektów Graficznych.
6.3. Doręczenie produktu do Klienta jest odpłatne, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Wszelkie aktualnie obowiązujące informacje dotyczące kosztów wysyłki krajowej znajdują się w serwisie internetowym w zakładce Dostawa.
6.4. Wysyłka zagraniczna na terenie Unii Europejskiej jest odpłatna, liczona zgodnie z oddzielnym cennikiem przesyłanym Klientowi na podany podczas rejestracji adres e-mail.
6.5. Doręczenie zamówień Gadżetów Reklamowych odbywa się za pomocą firm kurierskich, chyba że strony postanowią inaczej. Zamówienia w zależności od gabarytów są wysyłane w paczkach lub na paletach.
6.6. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia. Sprzedawca może dochodzić roszczeń z tytułu nieodebrania zamówienia.
6.7. Doręczenie produktu przez firmę kurierską jest realizowane od 1 do 3 dni roboczych. Agencja nie ma wpływu na terminowość doręczenia paczek przez firmę kurierską.
6.8. Terminy realizacji zamówień są indywidualne, orientacyjne dla poszczególnych produktów i widnieją w serwisie internetowym Sprzedawcy.

7. Reklamacje.

7
.1. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres: reklamacje@pakietyreklamowe.pl. Termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od doręczenia produktu. Formularz reklamacyjny powinien zawierać dokładny opis nieprawidłowości, roszczenie [rekompensata], jak również dokumentację wady w postaci zdjęć, jeżeli są one niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji.
7.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
7.3. Sprzedawca obowiązany jest wykonać Produkt bez wad.
7
.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca poinformuje, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta podczas rejestracji.
W przypadku reklamacji pozytywnej rekompensata wynika ze zgłoszonego wcześniej roszczenia. Sprzedawca ma prawo negocjować zawarte w reklamacji roszczenie.
W przypadku reklamacji negatywnej Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ponownym odesłaniem reklamowanego zamówienia.

7.5. Sprzedawca zaleca Klientom sprawdzanie stanu przesyłki w obecności kuriera i w razie stwierdzenia nieprawidłowości do spisania protokołu szkody. Protokół szkody może znacznie skrócić termin rozpatrzenia reklamacji.
7.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
7.7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres korespondencyjny Agencji dostępny na stronie internetowej www.pakietyreklamowe.pl w zakładce kontakt. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

8.1. Wszystkie informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
A. Klient jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
B. Klient jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej jest dostępna w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
8.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

9. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku).

9.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów :
A. w których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
B. do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
9.2. Z zastrzeżeniem § 8 pkt. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Rejtana 33A, 42-202 Częstochowa; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pakietyreklamowe.pl
9.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy jest zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie www.pakietyreklamowe.pl. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
9.4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść konsument:
9.5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Drukarni Internetowej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
9.7. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9.8. Konsument niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwraca Produkt Sprzedawcy lub przekazuje go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Rejtana 33A, 42-202 Częstochowa.
9.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

IV. Własność intelektualna

Wykonywane przez nas Projekty Graficzne opracowywane są przez zespół doświadczonych specjalistów od reklamy i marketingu oraz grafików komputerowych i programistów. Głównym założeniem Internetowej Agencji Reklamowej PakietyReklamowe.pl jest świadczenie profesjonalnych usług reklamowych dla sektora MŚP w cenach znacznie niższych, niż ceny rynkowe usług innych profesjonalnych agencji reklamowych. I właśnie ze względu na to iż możemy dać Państwu profesjonalny produkt reklamowy w niskiej cenie, Agencja pozostawia zakres praw autorskich do wykonanych projektów graficznych i materiałów po swojej stronie.

1. Wszystkie grafiki i produkty prezentowane w Serwisie Internetowym www.pakietyreklamowe.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł lub właścicielem praw autorskich jest Agencja. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się w Serwisie Internetowym www.pakietyreklamowe.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich.
2. Wszelkie zdjęcia i grafiki wykorzystane podczas kreacji Projektów Graficznych przez Agencję pochodzą z legalnych źródeł pozyskiwania fotografii oraz elementów wektorowych i posiadają stosowne licencje na wykorzystanie.
3. Projekty Graficzne wykonane przez Agencję są jej własnością wraz ze wszystkimi prawami autorskimi. Do czasu przeniesienia praw autorskich na Klienta na podstawie odrębnej oferty i umowy o przeniesieniu praw autorskich.
4. W przypadku zakupu wybranego produktu z Projektem Graficznym Klient otrzymuje jednorazową licencję [na wybraną ilość sztuk Produktu w zamówieniu] na wykorzystanie materiałów graficznych wykonanych przez Agencję na rzecz Klienta. Licencja na użytkowanie Projektów Graficznych jest przedłużana z każdym kolejnym zamówieniem dokonanym w Serwisie Internetowym www.pakietyreklamowe.pl
5. Projekty graficzne wykonane przez Agencję przesyłane są dla klienta w formie/z rozszerzeniem:
A. Dla Projektów Graficznych logo firmowego - pliki wysyłane są w wersjach: DO DRUKU: jpg / 300 dpi / CMYK; INTERNET: jpg / 72 dpi / RGB; UŻYTKOWE / BEZ TŁA: png / 150 dpi / RGB, wszystkie w rozmiarach wybranych przez Agencję: Mini / Medium / Maxi. Agencja nie przekazuje plików otwartych [źródłowych/edytowalnych] oraz plików w wersji wektorowej [krzywych] chyba że strony postanowią inaczej.
B. Projekty Graficzne inne jak logo firmowe przesyłane są w formie umożliwiającej zapoznanie się z projektem oraz zawartymi w nich treściami w wersjach .jpg; .pdf; .png. Agencja zastrzega sobie prawo do decydowania o formie pliku i jego rozszerzeniu. Agencja nie przekazuje plików otwartych [źródłowych/ edytowalnych] oraz plików w wersji wektorowej [krzywych] chyba że strony postanowią inaczej.
6. Agencja zastrzega sobie prawo do decydowania z jakich programów graficznych będzie korzystać przy kreacji/ opracowaniu Projektu Graficznego.
7. W przypadku, kiedy klient zechce przenieść prawa autorskie na siebie a wykonane grafiki produkować u innego podmiotu gospodarczego niż Sprzedawca [inna drukarnia, inna agencja], musi wykupić prawa autorskie [licencję] na wykorzystywanie przekazanych grafik. Przeniesienie praw autorskich obejmuje odrębna oferta, którą przygotowuje Agencja.
8. W przypadku, kiedy Klient, bez wiedzy Sprzedającego i bez posiadanych praw autorskich do projektów, wykona produkcję reklamy z wykorzystaniem materiałów graficznych otrzymanych od Agencji u innego producenta reklam, dobrowolnie poddaje się każe umownej w wysokości 2000 zł netto.
9. Wszelkie prawa autorskie do wykonanych projektów graficznych należą do Internetowej Agencji Reklamowej PakietyReklamowe.pl. W celu uzyskania pełnych praw autorskich do wykonanych produkcji należy wykupić licencję [przełożenie praw autorskich] na wykonane Projekty Graficzne. Koszt przeniesienia praw autorskich do wykonanych projektów ustala Agencja i wyceniany jest indywidualnie.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie umowy zawierane przez Internetową Agencję reklamową są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI. Wzór formularza odstąpienia od Umowy
(załącznik nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
PakietyReklamowe.PL
ul. Zemska 22A1, 54-001 Wrocław
www.pakietyreklamowe.pl
biuro@pakietyreklamowe.pl

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta
– Adres konsumenta
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Informacje dla Klientów niebędących konsumentami.


Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i efekt taki nie jest traktowany jako wada ani błąd Drukarni.
Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, z pęcherzami itp. Dopuszczalne odchylenia wynikające ze specyfiki działania maszyn produkcyjnych:
a) cięcie arkusza na pojedyncze użytki – tolerancja przesunięcia do 0,5 mm;
b) falcowanie lub bigowanie – tolerancja przesunięcia od wskazanego miejsca łamu/bigu 0,5 mm;
c) perforacja – tolerancja przesunięcia od linii perforującej 1 mm;
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,1 mm;
e) różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej;
f) przy lakierowaniu UV wybiórczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 0,5 mm;
g) tłoczenie – tolerancja do 0,5 mm przy efekcie końcowym;
h) hotstamping – tolerancja do 0,5 mm przy efekcie końcowym.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password